Gmina udziela wsparcia w procesie inwestycyjnym

  • przygotowuje informacje o możliwościach inwestycyjnych gminy,
  • asystuje inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
  • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
  • udziela pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej
    z oczekiwaniem inwestora oraz partnerów i poddostawców,
  • oferuje opiekę poinwestycyjną dla firm, wspiera również firmy, które już działają na terenie gminy.

Gmina współpracuje z lokalnym biznesem

Gmina Czempiń prowadzi również działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Skupiają się one m.in. na systematycznej współpracy Gminy z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu i wspierającymi biznes.

Wśród najważniejszych instytucji okołobiznesowych, z którymi gmina systematycznie współpracuje są:

Wsparcie zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy

Pomoc w doborze kandydatów do pracy – Pracodawca otrzymuje wsparcie w doborze kandydatów w zakresie procesu rekrutacji, które obejmuje zidentyfikowanie potrzeb kadrowych pracodawcy oraz dobór optymalnych kandydatów.

Zatrudnienie wspierane – Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej.

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

Więcej: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie – aktualna strona : Strona główna (praca.gov.pl)

Grant Rządowy PAIH

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030 („Program”), przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 25 marca 2021 r.).

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

  1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)
  2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

 

Więcej: PAIH | Strona główna

Skip to content