English version below / Deutsche Version unten

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Ochrona prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas sprawą najwyższej wagi.Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową naszej placówki. Niniejsza polityka prywatności w przejrzysty sposób przedstawia oraz wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania wszystkich danych osobowych.Zawiera także procedurę wykorzystywania ciasteczek cookies. Stosowane są najnowocześniejsze środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności skierowana jest do wszystkich osób korzystających ze strony internetowej naszej placówki. Obowiązuje ona od 24 września 2021. roku.

 

DEFINICJE:

 1. Administrator –  podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych osób jestUrząd Gminy w Czempiniu,
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Strona internetowa:www.terenyinwestycyjne.czempin.pl
 4. Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 6. Odbiorca/Użytkownik-osoby odwiedzające stronę internetową naszej Urzędu Gminy w Czempiniu,
 7. Polityka – niniejsza polityka prywatności, obowiązująca od 24 września 2021 roku.
 8. Pliki Cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników (np. na laptopie, komputerze, tablecie lub telefonie) przesyłane przez strony internetowe.

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Danych Osobowych wszystkich użytkowników strony internetowej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  jest Urząd Gminy w Czempiniu, ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń.

Wsprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą adresu mailowego: k.kozlowska@ug.czempin.ploraz telefonicznie pod numerami: 61 28 26 703.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.

JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZJAKI RODZAJ TWOICH DANYCH PRZETWARZAMY?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wypełnienia formularza kontaktowego.Administrator przetwarza Twoje następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko, adres e-mail, informacje zawarte w treści wiadomości za pośrednictwem naszej strony oraz za pośrednictwem adresu e-mail, w tym treści komunikacyjne i metadane w celu wypełnienia formularza kontaktowego i skontaktowania się z nami,
 2. imię i nazwisko, adres e-mail w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów,
 3. w związku z wykorzystywaniem plików cookies będą to: informacje o komputerze (adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego), informacje o wizytach oraz korzystaniu z naszej witryny (źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlania stron i ścieżki nawigacji w witrynie), a także informacje, które generowane są podczas korzystania z naszej strony internetowej (kiedy, jak często i w jakich okolicznościach korzystasz z naszej witryny internetowej,

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów: 

 • Komunikowania się z Tobą. Używamy Twoich danych osobowych do komunikowania się z tobą za pośrednictwem Twojego adresu e-mail,
 • Wysyłania powiadomień e-mail. Używamy Twoich danych osobowych do wysyłania powiadomień, o które prosiłeś,
 • Zapewnienia bezpieczeństwa. Używamy Twoich danych osobowych do zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, w tym weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony; w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości,
 • Zapobiegania oszustwom. Używamy Twoich danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ich wykrywania w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników,
 • Używamy danych osobowych w celu personalizacji naszej strony dla Ciebie,
 • Rozpatrzenia skarg i zapytań. Używamy Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie lub w związku z naszą witryną skarg, a także w celu odpowiedzi na kierowane przez ciebie pytania,
 • Umożliwienia korzystania ze strony internetowej. Używamy Twoich danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej,

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzamy Twoje dane:

 1. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Administrator przetwarza Twoje dane osobowe m.in na podstawieprzepisów świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dobrowolna. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa także na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom zależnym od administratora. Przestrzegają oni równie wysokiego standardu dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Udostępnianie odbywa się w ściśle określonych celach i w sposób opisany poniżej:

 • Udostępniamy Twoje dane osobowe organom władzy publicznej oraz podmiotomrealizującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z administratorem.
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom realizującym zadania administratora m. in. dostawca oprogramowania, operator pocztowy,
 • Udostępniamy stronom trzecim informacje statystyczne o naszych użytkownikach; osoby trzecie nie mają możliwości identyfikacji żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG?

W głównej mierze podmioty przetwarzające i gromadzące dane osobowe na naszej stronie internetowej pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poza EOG swoją siedzibę posiada jedynie podmiot współpracujący w zakresie dostarczania usług statystycznych naszej strony internetowej, który korzysta z narzędzia Google Analytics – Firma Google Inc. posiada swoją siedzibę w USA. Podmiot ten zobowiązany jest do przestrzegania zasad ujętych w programie Tarczy Prywatności UE – USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej -w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, a także klauzul przyjętych przez Komisję UE.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów; nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe zachowamy także, jeżeli:

 1. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych,
 2. będą wymagać tego przepisy prawa,
 3. uznamy, że dane mogą mieć znaczenie w trakcie ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw.

JAKIE MASZ PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych wiąże się z koniecznością respektowania przysługujących Ci praw. Celem zapewnienia ich realizacji wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się kontaktować wysyłając maila na adresy: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl. Przysługuje ci:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa umożliwia przekazanie Tobie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe z Tobą związane, a jeżeli tak, przysługuje Ci wtedy prawo do otrzymania kopii danych osobowych. Dodatkowo pozwoli Ci również na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem.
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne, nieprawdziwe lub nieaktualne masz możliwość żądania poprawienia wskazanych informacji. Pamiętaj, że realizując Twoje żądanie jesteśmy zobowiązany zweryfikować poprawność przekazanych nam nowych danych osobowych z Tobą związanych.
 • Prawo do ograniczeniaprzetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że gdy wniesiesz sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa pozwala Ci zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 • Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • Gdy okaże się, że nasze przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Gdy Twoje dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek niezwłocznie usunąć Twoje dane osobowe:
 • Gdy Twoje dane nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Gdy zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Gdy cofnąłeś zgodę na podstawie której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe,
 • Gdy przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku narzuconego przez obowiązujące przepisy prawa.

Pamiętaj, że nie zawsze jesteśmy zobowiązani usunąć Twoje dane, w szczególności gdy przetwarzanie ich jest konieczne aby wypełnić obowiązek prawny.

 • Prawo do sprzeciwuwobec przetwarzania Twoich danych osobowych jest odpowiednie wtedy, kiedy uznasz, że przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolność. Prawo do sprzeciwu możesz uzasadnić związaną z Twoją osobą szczególną sytuacją z której wynika, że przetwarzanie Twoich danych osobowych łamie Twoje prawa lub wolność. W niektórych szczególnych sytuacjach możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności. Głównie w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej oraz przeciwdziałanie oszustwom. W wskazanych przypadkach prawo to nie łączy się z prawem do usunięcia danych.
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz otrzymać osobiście lub dostarczyć wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w powszechnym formacie nadających się do odczytu maszynowego możesz skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych.
 • Prawo do wniesienia skargi. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Pomimo tego że masz prawo do skargi będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zająć się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z tego powodu bardzo prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

JAK BEZPIECZNE SĄ INFORMACJE O MNIE?

 • Staramy się o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników strony internetowej, dlatego nieustannie pracujemy nad zabezpieczeniem oraz ochroną Twoich danych osobowych podczas transmisji za pomocą specjalistycznych protokołów szyfrowania oraz dedykowanego oprogramowania.
 • Na bieżąco organizujemy, utrzymujemy i aktualizujemy fizyczne, elektroniczne oaz proceduralne zabezpieczenia danych osobowych związane z pozyskiwaniem, przechowywaniem oraz ujawnieniem danych osobowych naszych użytkowników. Wdrożone zabezpieczenia dają Tobie najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych,
 • Wszystkie informacje o Tobie, które przetwarzamy, przechowujemy na odpowiednio zaszyfrowanych i zabezpieczonych serwerach. Administrator regularnie ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz dba o monitorowanie wewnętrznych regulacji i procedur zastosowanych po to, aby chronić dane przed wszystkimi możliwymi negatywnymi następstwami.
 • Pamiętaj, że nawet wdrożone najwyższe standardy bezpieczeństwa w oparciu o zastosowane najnowocześniejsze technologie nie dają całkowitego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w momencie udostępnienia informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci. Istnieje więc ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Co to są pliki Cookies? To nic innego jak wszelkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które użytkownicy przechowują na swoich urządzeniach końcowych przesyłane przez różne strony internetowe. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji. Cookies przeważnie zawierają: nazwę strony internetowej z której pochodzą,

W jakim celu używamy plików Cookies? Używamy plików Cookiesi innych technologii (zwanych łącznie „plikami Cookies”), aby dokonać rozpoznania Twojej przeglądarki lub urządzenia i dowiedzieć się więcej o Twoich zainteresowaniach oraz zapewnić niezbędne funkcje. W szczególności używamy Cookies w celach m.in:

 • Zapobiegania nieuczciwej działalności,
 • Poprawy bezpieczeństwa,
 • Raportowania (pozwoli nam to mierzyć i analizować wydajność naszych usług),

Jakich plików Cookies używamy? W ramach strony internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” tzw. session cookies oraz „stałe” tzw. persisent cookies. Sesyjne Cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe Cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. pliki cookies uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,
 • Wydajnościowe – umożliwiają zbieranie wszelkich informacji o metodzie korzystania ze strony internetowej,
 • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Ciebie konfiguracji oraz personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
 • Służące do zapewnienia bezpieczeństwa – wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach strony internetowej,

Jakie zasady bezpieczeństwa powinien zastosować? Twoje urządzenie powinno być wyposażone w program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersją przeglądarki internetowej i włączoną zaporą sieciową „firewall”. Zalecane jest również włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych, które sprawdzają, czy strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji. Należy również uważać jakie załączniki otwieramy i w jakie odnośniki klikamy. Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych sieci bezprzewodowych.

Czy pliki Cookies zawierają dane osobowe?Wprawdzie pliki Cookies nie zawierają oraz nie stanowią danych osobowych, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach Cookies np. preferencje, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane, jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika w sposób przedstawiony powyżej. Dane takie są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo?Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych używamy mechanizmów składowania i odczytu Cookies, które nie pozwalają na pobieranie żadnychpoufnych informacji z Twojego Urządzenia. Przeniesienie z naszych serwerów jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich i innych robaków na Twoje Urządzenie jest niemożliwe.

Usuwanie plików Cookies i zmiana preferencji. Uprawnienia strony internetowej do przechowywania i uzyskiwania plików Cookies wynika z wyrażonej przez Ciebie zgody. Zgoda ta wyrażona jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub podczas wejścia na stronę internetową. Masz możliwość konfigurowania w każdej chwili i w dowolny sposób swoich ustawień oraz określenia warunków przechowywania plików Cookies. Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili samodzielnie zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Poniżej dostępne są odnośniki do stron internetowych różnych przeglądarek z dokładnymi instrukcjami dotyczącymi Cookies, w tym sposoby ich usuwania:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Jeżeli wyłączysz wszystkie pliki Cookies w przeglądarce, ani my, ani osoby trzecie, nie przekażemy plików Cookies do przeglądarki. Jeżeli to zrobisz, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji każdorazowo odwiedzając stronę internetową, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać.

Aby skorzystać do przysługującego Ci prawa do sprzeciwu, które przyznaje RODO konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików Cookies. Proces aktualizacji może potrwać nawet do 48 godzin.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowanaw szczególności w przypadku, gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem naszej strony internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące całego zakresu Polityki Prywatności, otrzymasz kontaktując się z administratorem oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

PRIVACY AND COOKIES POLICY

The protection of the privacy of visitors to our website is of the utmost importance to us, therefore we make every effort to protect the personal data of visitors to our website. This privacy policy clearly presents and explains the rules and scope of processing of all personal data, as well as the procedure for the use of cookies. The most modern technical and organizational measures are used, ensuring a high level of protection of personal data processing.
The privacy policy is addressed to all people using the website of our facility. It is valid from September 24, 2021.

DEFINITIONS:

1. Administrator – an entity that independently determines the purposes and methods of personal data processing. The administrator of personal data of persons is the Municipal Office in Czempin,
2. Personal data – information about an identified or identifiable natural person,
3. Website: www.terenyinwestycyjne.czempin.pl
4. Processor – an entity that processes data on behalf of the controller.
5. GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC,
6. Recipient / User-persons visiting the website of our Commune Office in Czempiń,
7. Policy – this privacy policy, effective from September 24, 2021.
8. Cookies – IT data, text files stored on users’ devices (eg on a laptop, computer, tablet or phone) sent via websites.

WHO IS THE PERSONAL DATA ADMINISTRATOR AND HOW CAN YOU CONTACT HIM?
The Personal Data Administrator of all website users, within the meaning of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR) is the Municipal Office in Czempiń, Rev. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń.
Regarding the processing of personal data, you can contact the personal data administrator using the e-mail address: k.kozlowska@ug.czempin.pl and by phone: 61 28 26 703.

WHO IS THE PERSONAL DATA PROTECTION OFFICER AND HOW CAN YOU CONTACT HIM?
Aleksandra Cnota-Mikołajec is the Inspector of Personal Data Protection. In matters relating to the processing of personal data, you can contact the personal data inspector by e-mail at the following addresses: aleksandra@eduodo.pl or iod@eduodo.pl.

HOW DO WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA AND THE TYPE OF YOUR DATA WE PROCESS?
We have received your personal data from you when filling in the contact form. The administrator processes your personal data:
a) name and surname, e-mail address, information contained in the content of the message via our website and via e-mail address, including communication content and metadata to fill out the contact form and contact us,
b) name and surname, e-mail address in order to configure subscriptions to our e-mails or newsletters,
c) in connection with the use of cookies, these will be: information about the computer (IP address, geographic location, browser type and version, type of operating system), information about visits and the use of our website (referral source, length of visit, page display and path navigation on the website), as well as information that is generated when using our website (when, how often and under what circumstances you use our website,

FOR WHAT PURPOSE WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?
Personal data submitted to us through our website will be used for the purposes set out in this policy or on the relevant pages of the website. Your personal data may be used for the purposes of:
• Communicate with you. We use your personal data to communicate with you via your e-mail address,
• Sending e-mail notifications. We use your personal data to send you the notifications you have requested,
• Ensure security. We use your personal data to ensure the security of the website, including verification of compliance with the terms of use of our website; including monitoring private messages sent through our private messaging service,
• Fraud prevention. We use your personal data to prevent and detect fraud and abuse in order to protect the safety of users,
• Personalization. We use personal data to personalize our website for you,
• Consideration of complaints and inquiries. We use your personal data to investigate complaints submitted by you or in connection with our website, as well as to answer questions you have submitted,
• Enabling the use of the website. We use your personal data to enable you to use the services available on our website,

ON WHAT BASIS DO WE PROCESS YOUR DATA?
In accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC, we process your data:
a) When processing is necessary to fulfill a legal obligation (Article 6 (1) (c) of the GDPR). The administrator processes your personal data, among others on the basis of the provisions for the provision of electronic services,
b) When processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the administrator (Article 6 (1) (f) of the GDPR),
c) When the processing is based on your consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR).
The consent to the processing of your personal data is voluntary. You have the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent also does not affect the compliance with the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA?
Your personal data is made available to entities dependent on the administrator. They follow the same high standard of care for the security of your personal data. Sharing takes place for strictly defined purposes and as described below:
• We provide your personal data to public authorities and entities performing public tasks or acting on behalf of public authorities, only to the extent and for purposes that result from the provisions of generally applicable law,
• We share your personal data with entities cooperating with the administrator.
• We share your personal data with entities performing administrator’s tasks, including software provider, postal operator,
• We provide third parties with statistical information about our users; third parties cannot identify any individual user from this information.

DO WE TRANSFER YOUR DATA TO COUNTRIES OUTSIDE THE EEA?
Mainly, the entities processing and collecting personal data on our website come from Poland and the countries of the European Economic Area (EEA). Outside the EEA, only the entity cooperating in the provision of statistical services on our website, which uses the Google Analytics tool – Google Inc. is based in the USA. This entity is obliged to comply with the principles included in the EU-US Privacy Shield program regarding the collection, use and storage of personal data of European Union citizens – in connection with the Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of July 12, 2016 on adequacy of the protection provided by the EU-US Privacy Shield, as well as clauses adopted by the EU Commission.

HOW LONG DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?
We will store the data for the period necessary to achieve the above purposes; not shorter than for the period specified in the provisions on archiving or other legal provisions. We will also keep electronic documents containing personal data if:
a) we believe that the data may be relevant to any ongoing or prospective legal proceedings,
b) it will be required by law,
c) we recognize that the data may be relevant in the establishment, exercise or defense of our rights.

WHAT ARE YOUR RIGHTS AGAINST THE PROCESSING OF PERSONAL DATA?
The processing of your personal data requires respecting your rights. In order to ensure their implementation, we have appointed a Personal Data Protection Inspector, whom you can contact by sending an e-mail to the following addresses: aleksandra@eduodo.pl or iod@eduodo.pl. You are entitled to:

• The right to access your personal data. By exercising this right, we can provide you with information as to whether we process personal data related to you, and if so, you have the right to receive a copy of your personal data. In addition, it will also allow you to verify whether we process your data in accordance with the law.

• The right to rectify your personal data. If you notice that your data is incomplete, untrue or out of date, you have the option of requesting the correction of the information indicated. Remember that when fulfilling your request, we are obliged to verify the correctness of the new personal data related to you provided to us.

• The right to restrict the processing of your personal data. Remember that when you object to further processing, we must verify whether we still have overriding and legitimate grounds to continue processing your personal data. The exercise of this right allows you to request the restriction of further processing of your personal data in the following cases:

 When you contest the accuracy of your personal data,
 When it turns out that our processing does not comply with applicable law,
 When you need your data to establish, assert or defend claims.

• The right to delete your personal data. We are obliged to delete your personal data immediately:

 When your data is no longer necessary to achieve the purposes for which it was collected or otherwise processed,
 When you have exercised your right to object to data processing,
 When you withdrew your consent on the basis of which we processed your personal data,
 When we have processed your data unlawfully or we are obliged to delete your personal data in order to fulfill the obligation imposed by applicable law.

Remember that we are not always obliged to delete your data, in particular when processing it is necessary to fulfill a legal obligation.

• The right to object to the processing of your personal data is appropriate when you believe that the processing affects your rights or freedoms. You can justify the right to object to a special situation related to your person, which shows that the processing of your personal data violates your rights or freedom. In some specific situations, we can demonstrate that we have legitimate grounds for processing personal data that override your rights and freedoms. Mainly in the case of website security and fraud prevention. In the indicated cases, this right is not connected with the right to delete data.

• The right to transfer your personal data. If you want to receive your personal data in person or to provide a third party indicated by you in a common, machine-readable format, you can exercise the right to transfer your data.

• Right to lodge a complaint. Remember also that you have the right to lodge a complaint in relation to the processing of your personal data by us to the supervisory body, which is the President of the Office for Personal Data Protection (address: President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw). that you have the right to lodge a complaint, we would be very grateful if, before submitting the complaint, you would give us a chance to deal with your case and any doubts related to the processing of your personal data by us. For this reason, please contact the Data Protection Officer.

HOW SECURE IS INFORMATION ABOUT ME?
 We strive to ensure the highest possible level of security for website users, which is why we are constantly working on securing and protecting your personal data during transmission using specialized encryption protocols and dedicated software.

 We organize, maintain and update the physical, electronic and procedural safeguards of personal data related to the acquisition, storage and disclosure of our users’ personal data on an ongoing basis. The implemented security measures give you the highest level of security for your personal data,

 We store all information about you on properly encrypted and secured servers. The administrator regularly assesses the level of security within his network and takes care of monitoring internal regulations and procedures used to protect data against all possible negative consequences.

 Remember that even the highest security standards implemented, based on the latest technologies applied, do not ensure complete security of your personal data at the time of disclosing information via the Internet or publicly available networks. Therefore, there is a risk that unauthorized third parties may gain access to your personal data.

USE OF COOKIES
What are cookies? It is nothing more than any IT data, in particular text files that users store on their end devices, sent by various websites. Cookies allow you to recognize your device and properly display the website tailored to your individual preferences. Cookies usually contain: the name of the website they come from,
What do we use cookies for? We use cookies and other technologies (collectively “cookies”) to recognize your browser or device and learn more about your interests and provide the necessary functions. In particular, we use cookies for the purposes of:
• Preventing unfair activity,
• Improving security,
• Reporting (this will allow us to measure and analyze the performance of our services),
What kind of cookies do we use? As part of the website, we use two basic types of cookies: “session”, the so-called session cookies and “permanent” so-called persisent cookies. Session Cookies are temporary files that are stored on your device until you turn off your web browser. Permanent cookies are stored on your device for a specified time in the parameters of cookies or until you delete them. The website uses the following types of cookies:
• Necessary – they enable the use of services available on the website, e.g. authentication cookies – used for services that require authentication on the website,
• Efficiency – they enable the collection of all information about the method of using the website,
• Functional – they allow you to remember the configurations selected by you and personalize your interface, e.g. in terms of the selected language or region, font size, website appearance, etc.,
• Used to ensure security – they are used to detect fraud in the field of authentication on the website,
What security rules should he apply? Your device should be equipped with an anti-virus program with an up-to-date virus definition database, an up-to-date and secure version of the web browser and an enabled firewall. It is also recommended to turn on anti-phishing filters in the web browser, which check whether the website is authentic and not phishing. You should also be careful what attachments we open and what links we click. The user should only use trusted wireless networks.
Do cookies contain personal data? Although cookies do not contain and do not constitute personal data, some information stored in cookies, e.g. preferences, may be treated as personal data. Personal data obtained using cookies may be processed only to perform specific functions for the user in the manner presented above. Such data is encrypted in a way that prevents access by unauthorized persons.
How do we ensure security? To maintain the security of processing your personal data, we use cookies storage and reading mechanisms that do not allow the collection of any confidential information from your device. It is not possible to transfer any viruses, Trojans or other worms from our servers to your Device.
Deleting cookies and changing preferences. The website’s authorization to store and obtain cookies results from your consent. This consent is expressed when configuring the web browser or when entering the website. You can configure your settings at any time and in any way and define the conditions for storing cookies. Standard web browsing software allows cookies to be placed on the end device by default. You can at any time independently block the automatic handling of cookies in your browser settings. Below there are links to websites of various browsers with detailed instructions on Cookies, including how to remove them:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

If you disable all cookies in your browser, neither we nor third parties will transmit cookies to your browser. If you do this, you may have to manually adjust some preferences every time you visit the website and some features and services may not work.
To exercise your right to object, granted by the GDPR, you must log out of all devices and delete cookies from them. The update process may take up to 48 hours.

CHANGE OF PRIVACY POLICY
The Privacy Policy may be changed or updated by us, in particular when the need or obligation to introduce changes results from a change in the law. Any material changes will be posted on this page and we will also inform you about them via our website.

FINAL PROVISIONS
You will receive additional information on the processing of your personal data, including answers to questions regarding the entire scope of the Privacy Policy, by contacting the administrator and the personal data protection inspector.

DATENSCHUTZ- UND COOKIES-RICHTLINIE

Der Schutz der Privatsphäre der Besucher unserer Website ist uns sehr wichtig, daher bemühen wir uns, die personenbezogenen Daten der Besucher unserer Website zu schützen. In dieser Datenschutzerklärung werden die Regeln und der Umfang der Verarbeitung aller personenbezogenen Daten sowie das Verfahren zur Verwendung von Cookies anschaulich dargestellt und erläutert. Es werden modernste technische und organisatorische Maßnahmen eingesetzt, die ein hohes Schutzniveau bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gewährleisten.
Die Datenschutzerklärung richtet sich an alle Personen, die die Website unserer Einrichtung nutzen. Sie gilt ab dem 24.09.2021.

DEFINITIONEN:

1. Administrator – eine Stelle, die die Zwecke und Methoden der Verarbeitung personenbezogener Daten unabhängig bestimmt. Der Verwalter der personenbezogenen Daten von Personen ist das Gemeindeamt in Czempin,
2. Personenbezogene Daten – Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person,
3. Website: www.terenyinwestycyjne.czempin.pl
4. Auftragsverarbeiter – eine Stelle, die Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
5. DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/ 46 / EG,
6. Empfänger / Benutzer-Personen, die die Website unseres Gemeindeamtes in Czempiń besuchen,
7. Richtlinie – diese Datenschutzrichtlinie, gültig ab 24. September 2021.
8. Cookies – IT-Daten, Textdateien, die auf den Geräten der Benutzer (z. B. auf einem Laptop, Computer, Tablet oder Telefon) gespeichert sind und über Websites gesendet werden.

WER IST DER ADMINISTRATOR DER PERSONENBEZOGENEN DATEN UND WIE KÖNNEN SIE IHN KONTAKTIEREN?
Der Verwalter der personenbezogenen Daten aller Website-Benutzer im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr Daten, und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (DSGVO) ist das Gemeindeamt in Czempiń, Rev. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń.
In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie den Verwalter der personenbezogenen Daten unter der E-Mail-Adresse: k.kozlowska@ug.czempin.pl und telefonisch unter: 61 28 26 703 kontaktieren.

WER IST DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE UND WIE KÖNNEN SIE IHN KONTAKTIEREN?
Aleksandra Cnota-Mikołajec ist Inspektorin für den Schutz personenbezogener Daten. In Fragen der Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie sich per E-Mail an den Datenschutzbeauftragten unter den folgenden Adressen wenden: aleksandra@eduodo.pl oder iod@eduodo.pl.

 

WIE ERFASSEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN UND DIE ART IHRER DATEN, DIE WIR VERARBEITEN?
Beim Ausfüllen des Kontaktformulars haben wir Ihre personenbezogenen Daten von Ihnen erhalten Der Administrator verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten:
a) Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Informationen, die im Inhalt der Nachricht über unsere Website und über E-Mail-Adresse enthalten sind, einschließlich Kommunikationsinhalt und Metadaten zum Ausfüllen des Kontaktformulars und zur Kontaktaufnahme,
b) Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, um Abonnements für unsere E-Mails oder Newsletter zu konfigurieren,
c) im Zusammenhang mit der Verwendung von Cookies sind dies: Informationen über den Computer (IP-Adresse, geografischer Standort, Browsertyp und -version, Art des Betriebssystems), Informationen über Besuche und die Nutzung unserer Website (Verweisquelle, Länge) des Besuchs, der Seitendarstellung und der Pfadnavigation auf der Website) sowie Informationen, die bei der Nutzung unserer Website anfallen (wann, wie oft und unter welchen Umständen Sie unsere Website nutzen,

ZU WELCHEM ZWECK VERARBEITEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website übermittelt werden, werden für die in dieser Richtlinie oder auf den entsprechenden Seiten der Website beschriebenen Zwecke verwendet. Ihre personenbezogenen Daten können für folgende Zwecke verwendet werden:
• Mit dir kommunizieren. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um mit Ihnen über Ihre E-Mail-Adresse zu kommunizieren,
• Senden von E-Mail-Benachrichtigungen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen die angeforderten Benachrichtigungen zuzusenden,
• Sorgen Sie für Sicherheit. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um die Sicherheit der Website zu gewährleisten, einschließlich der Überprüfung der Einhaltung der Nutzungsbedingungen unserer Website; einschließlich der Überwachung privater Nachrichten, die über unseren privaten Nachrichtendienst gesendet werden,
• Betrugsprävention. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Betrug und Missbrauch zu verhindern und aufzudecken, um die Sicherheit der Benutzer zu schützen,
• Personalisierung. Wir verwenden personenbezogene Daten, um unsere Website für Sie zu personalisieren,
• Berücksichtigung von Beschwerden und Anfragen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um von Ihnen oder im Zusammenhang mit unserer Website eingereichte Beschwerden zu untersuchen sowie von Ihnen gestellte Fragen zu beantworten,
• Ermöglichung der Nutzung der Website. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen die Nutzung der auf unserer Website angebotenen Dienste zu ermöglichen,

 

AUF WELCHER GRUNDLAGE VERARBEITEN WIR IHRE DATEN?
Gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG , verarbeiten wir Ihre Daten:
a) wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). Der Administrator verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter anderem auf der Grundlage der Bestimmungen für die Erbringung elektronischer Dienste,
b) Wenn die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Administrators erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO),
c) Wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt auch nicht die Einhaltung der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

TEILEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Ihre personenbezogenen Daten werden den vom Administrator abhängigen Stellen zur Verfügung gestellt. Sie folgen dem gleichen hohen Sorgfaltsstandard für die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten. Die Weitergabe erfolgt zu genau definierten Zwecken und wie nachfolgend beschrieben:
• Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Behörden und Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder im Auftrag von Behörden handeln, nur in dem Umfang und zu Zwecken weiter, die sich aus den Bestimmungen des allgemein anwendbaren Rechts ergeben,
• Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Unternehmen weiter, die mit dem Administrator zusammenarbeiten.
• Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Stellen weiter, die Administratoraufgaben ausführen, einschließlich Softwareanbieter, Postbetreiber,
• Wir stellen Dritten statistische Informationen über unsere Benutzer zur Verfügung; Dritte können anhand dieser Informationen keinen einzelnen Benutzer identifizieren.

ÜBERMITTELN WIR IHRE DATEN IN LÄNDER AUSSERHALB DES EWR?
Die Personen, die auf unserer Website personenbezogene Daten verarbeiten und sammeln, stammen hauptsächlich aus Polen und den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Außerhalb des EWR kann nur die an der Bereitstellung von statistischen Diensten auf unserer Website kooperierende Stelle, die das Tool Google Analytics verwendet – Google Inc. hat seinen Sitz in den USA. Diese Stelle ist verpflichtet, die im EU-US-Datenschutzschild-Programm enthaltenen Grundsätze bezüglich der Erhebung, Verwendung und Speicherung personenbezogener Daten von Bürgern der Europäischen Union einzuhalten – in Verbindung mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1250 der Kommission vom 12. Juli, 2016 über die Angemessenheit des Schutzes durch das EU-US Privacy Shield sowie die von der EU-Kommission verabschiedeten Klauseln.

WIE LANGE VERARBEITEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?
Wir speichern die Daten für den Zeitraum, der zur Erreichung der oben genannten Zwecke erforderlich ist; mindestens für den in den Archivierungsbestimmungen oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen angegebenen Zeitraum. Wir werden auch elektronische Dokumente mit personenbezogenen Daten aufbewahren, wenn:
a) wir glauben, dass die Daten für laufende oder zukünftige Gerichtsverfahren relevant sein können,
b) es gesetzlich vorgeschrieben ist,
c) Wir erkennen an, dass die Daten für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung unserer Rechte relevant sein können.

WELCHE RECHTE HABEN SIE GEGEN DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN?
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfordert die Achtung Ihrer Rechte. Um ihre Umsetzung zu gewährleisten, haben wir einen Datenschutzbeauftragten ernannt, den Sie per E-Mail an folgende Adressen kontaktieren können: aleksandra@eduodo.pl oder iod@eduodo.pl. Du bist berechtigt um:

• Das Recht, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen. In Ausübung dieses Rechts können wir Ihnen Auskunft darüber erteilen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten, und wenn ja, haben Sie das Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten. Darüber hinaus können Sie auch überprüfen, ob wir Ihre Daten gesetzeskonform verarbeiten.

• Das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten. Sollten Sie feststellen, dass Ihre Daten unvollständig, unwahr oder veraltet sind, haben Sie die Möglichkeit, die Berichtigung der angegebenen Informationen zu verlangen. Denken Sie daran, dass wir bei der Erfüllung Ihrer Anfrage verpflichtet sind, die Richtigkeit der neuen personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, zu überprüfen.

• Das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Denken Sie daran, dass wir, wenn Sie der weiteren Verarbeitung widersprechen, überprüfen müssen, ob wir noch zwingende und legitime Gründe für die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Die Ausübung dieses Rechts ermöglicht es Ihnen, in folgenden Fällen die Einschränkung der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen:

 Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten bestreiten,
 Wenn sich herausstellt, dass unsere Verarbeitung nicht mit geltendem Recht übereinstimmt,
 Wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Geltendmachung oder Verteidigung von Ansprüchen benötigen.

• Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen. Wir sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen:

 Wenn Ihre Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind,
 Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung Gebrauch gemacht haben,
 Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, auf deren Grundlage wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet haben,
 Wenn wir Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet haben oder wir Ihre personenbezogenen Daten löschen müssen, um die gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen.

Beachten Sie, dass wir nicht immer zur Löschung Ihrer Daten verpflichtet sind, insbesondere wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.

• Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist angemessen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihre Rechte oder Freiheiten beeinträchtigt. Sie können das Recht auf Widerspruch gegen eine besondere Situation in Bezug auf Ihre Person begründen, die zeigt, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Rechte oder Freiheiten verletzt. In bestimmten Situationen können wir nachweisen, dass wir berechtigte Gründe für die Verarbeitung personenbezogener Daten haben, die Ihre Rechte und Freiheiten außer Kraft setzen. Vor allem im Hinblick auf Website-Sicherheit und Betrugsprävention. In den genannten Fällen ist dieses Recht nicht mit dem Recht auf Löschung von Daten verbunden.

• Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu übertragen. Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten persönlich erhalten oder an einen von Ihnen benannten Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format übermitteln möchten, können Sie das Recht auf Übermittlung Ihrer Daten ausüben.

• Recht auf Beschwerde. Denken Sie auch daran, dass Sie das Recht haben, eine Beschwerde in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns bei der Aufsichtsbehörde, dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten (Anschrift: Präsident des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau). dass Sie das Recht haben, eine Beschwerde einzureichen, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns vor Einreichung der Beschwerde Gelegenheit geben würden, Ihren Fall und alle Zweifel im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns. Bitte wenden Sie sich daher an den Datenschutzbeauftragten.

WIE SICHER SIND INFORMATIONEN ÜBER MICH?
 Wir sind bestrebt, den Nutzern der Website ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten, weshalb wir ständig daran arbeiten, Ihre personenbezogenen Daten während der Übertragung durch spezielle Verschlüsselungsprotokolle und dedizierte Software zu sichern und zu schützen.

 Wir organisieren, pflegen und aktualisieren laufend die physischen, elektronischen und verfahrenstechnischen Sicherheitsvorkehrungen für personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Erfassung, Speicherung und Weitergabe personenbezogener Daten unserer Nutzer. Die implementierten Sicherheitsmaßnahmen geben Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre personenbezogenen Daten,

 Wir speichern alle Informationen über Sie auf ordnungsgemäß verschlüsselten und gesicherten Servern. Der Administrator bewertet regelmäßig das Sicherheitsniveau in seinem Netzwerk und überwacht die internen Vorschriften und Verfahren zum Schutz der Daten vor allen möglichen negativen Folgen.

 Denken Sie daran, dass selbst die höchsten Sicherheitsstandards, die auf der Grundlage der neuesten angewandten Technologien implementiert wurden, keine vollständige Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt der Offenlegung von Informationen über das Internet oder öffentlich zugängliche Netzwerke gewährleisten. Daher besteht die Gefahr, dass unbefugte Dritte Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten erhalten.

VERWENDUNG VON COOKIES
Was sind Kekse? Dabei handelt es sich um nichts anderes als beliebige IT-Daten, insbesondere Textdateien, die Nutzer auf ihren Endgeräten speichern und von verschiedenen Websites versendet werden. Cookies ermöglichen es Ihnen, Ihr Gerät wiederzuerkennen und die Website entsprechend Ihren individuellen Vorlieben richtig anzuzeigen. Cookies enthalten normalerweise: den Namen der Website, von der sie stammen,
Wofür verwenden wir Cookies? Wir verwenden Cookies und andere Technologien (zusammen „Cookies“), um Ihren Browser oder Ihr Gerät zu erkennen und mehr über Ihre Interessen zu erfahren und die erforderlichen Funktionen bereitzustellen. Insbesondere verwenden wir Cookies zu folgenden Zwecken:
• Verhinderung unlauterer Aktivitäten,
• Verbesserung der Sicherheit,
• Berichterstattung (dies ermöglicht uns, die Leistung unserer Dienste zu messen und zu analysieren),
Welche Art von Cookies verwenden wir? Im Rahmen der Website verwenden wir zwei grundlegende Arten von Cookies: „Session“, die sog Session-Cookies und “permanente” sogenannte dauerhafte Cookies. Sitzungscookies sind temporäre Dateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, bis Sie Ihren Webbrowser ausschalten. Permanente Cookies werden für einen in den Parametern der Cookies festgelegten Zeitraum auf Ihrem Gerät gespeichert oder bis Sie diese löschen. Die Website verwendet die folgenden Arten von Cookies:
• Notwendig – sie ermöglichen die Nutzung der auf der Website verfügbaren Dienste, z.B. Authentifizierungs-Cookies – werden für Dienste verwendet, die eine Authentifizierung auf der Website erfordern,
• Effizienz – sie ermöglichen die Sammlung aller Informationen über die Art und Weise der Nutzung der Website,
• Funktional – Sie ermöglichen es Ihnen, sich die von Ihnen ausgewählten Konfigurationen zu merken und Ihre Benutzeroberfläche zu personalisieren, z.
• Wird verwendet, um die Sicherheit zu gewährleisten – sie werden verwendet, um Betrug im Bereich der Authentifizierung auf der Website aufzudecken,
Welche Sicherheitsregeln sollte er anwenden? Ihr Gerät sollte mit einem Antivirenprogramm mit aktueller Virendefinitionsdatenbank, einer aktuellen und sicheren Version des Webbrowsers und einer aktivierten Firewall ausgestattet sein. Es wird auch empfohlen, im Webbrowser Anti-Phishing-Filter zu aktivieren, die überprüfen, ob die Website authentisch ist und kein Phishing ist. Sie sollten auch darauf achten, welche Anhänge wir öffnen und auf welche Links wir klicken. Der Benutzer sollte nur vertrauenswürdige drahtlose Netzwerke verwenden.
Enthalten Cookies personenbezogene Daten Obwohl Cookies keine personenbezogenen Daten enthalten und darstellen, können einige in Cookies gespeicherte Informationen, z.B. Einstellungen, als personenbezogene Daten behandelt werden. Personenbezogene Daten, die durch Cookies gewonnen werden, dürfen nur verarbeitet werden, um bestimmte Funktionen für den Benutzer in der oben beschriebenen Weise zu erfüllen. Diese Daten werden so verschlüsselt, dass der Zugriff durch Unbefugte verhindert wird.
Wie wir die Sicherheit gewährleisten Um die Sicherheit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, verwenden wir Mechanismen zum Speichern und Lesen von Cookies, die keine Erfassung vertraulicher Informationen von Ihrem Gerät zulassen. Es ist nicht möglich, Viren, Trojaner oder andere Würmer von unseren Servern auf Ihr Gerät zu übertragen.
Löschen von Cookies und Ändern von Einstellungen. Die Berechtigung der Website, Cookies zu speichern und zu erhalten, ergibt sich aus Ihrer Einwilligung. Diese Einwilligung wird bei der Konfiguration des Webbrowsers oder beim Betreten der Website zum Ausdruck gebracht. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit und in beliebiger Weise konfigurieren und die Bedingungen für das Speichern von Cookies festlegen. Standardmäßige Webbrowser-Software ermöglicht standardmäßig das Setzen von Cookies auf dem Endgerät. Sie können den automatischen Umgang mit Cookies jederzeit eigenständig in Ihren Browsereinstellungen blockieren. Nachfolgend finden Sie Links zu Websites verschiedener Browser mit detaillierten Anweisungen zu Cookies, einschließlich deren Entfernung:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Wenn Sie alle Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, werden weder wir noch Dritte Cookies an Ihren Browser übermitteln. Wenn Sie dies tun, müssen Sie möglicherweise bei jedem Besuch der Website einige Einstellungen manuell anpassen und einige Funktionen und Dienste funktionieren möglicherweise nicht.
Um Ihr durch die DSGVO gewährtes Widerspruchsrecht auszuüben, müssen Sie sich von allen Geräten abmelden und Cookies von diesen löschen. Der Aktualisierungsvorgang kann bis zu 48 Stunden dauern.

ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZRICHTLINIE
Die Datenschutzerklärung kann von uns geändert oder aktualisiert werden, insbesondere wenn sich aus einer Gesetzesänderung der Änderungsbedarf oder die Änderungspflicht ergibt. Alle wesentlichen Änderungen werden auf dieser Seite veröffentlicht und wir werden Sie auch über unsere Website darüber informieren.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich Antworten auf Fragen zum gesamten Geltungsbereich der Datenschutzrichtlinie, erhalten Sie, indem Sie sich an den Administrator und den Datenschutzbeauftragten wende

Skip to content